همه چیز دات بیز

 

سعی کن که از هر دانشی ولو اندک ،پاره ای بیاموزی و در یک زمینه خاص خبره و همه چیزدان شوی.توماس هنری هاکسلی

 

“Try to learn something about everything and everything about something.” — Thomas Henry Huxley

 

دانشنامه خبری "همه چیزدات بیز" بر آن است تا با ارائه مجموعه ایی به روز و منظم ازاطلاعات،افقی تازه را فراسوی جویندگان علم و فرهنگ بگشاید.