نرم افزار های آموزشی

دفتر هوشمند

نرم افزار تجزیه و تحلیل نمرات دانش آموزان ( ویژه دبیران و کادر آموزشی)
آزمایشگاه و نرم افزار مدل سازی میدان الکتریکی


نرم افزار محاسبه دترمینان


نرم افزار محاسبه امتیازات رغبت سنج   


نرم افزار زنگ مدرسه

http://madresehnews.com

4497

آخرین ویرایش: 1395/01/03
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.