تصادف شدید سمند با تیر برق

 

این حادثه در اتوبان خروجی اردبیل به سرعین رخ داده است.

 

تصاد٠شدÛد سÙÙد با تÛر برÙ

آخرین ویرایش: 1397/01/25
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.