تازه ترین اظهارات ارزیِ رئیس کل بانک مرکزی

 

انتخاب نوشت: رئیس کل بانک مرکزی گفت: ورود اسکناس به کشور توسط صرافی ها وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی آغازشده ودرحال افزایش است ودرکنار آن بانک مرکزی هم باقیمانده نیاز راتأمین می کند.

دکترهمتی رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: مجموعه صادرات غیر نفتی صادرات گاز وفرآورده های نفتی معادل ۳ میلیارد دلار بود، لذا حدود۱۶ میلیارد باقی مانده آن است که باید به چرخه اقتصاد برگردد . رئیس کل بانک مرکزی افزود: ازمجموع ارز عرضه شده درسامانه نیما درمدت اجرای بسته جدید ارزی تاکنون نزدیک ۲میلیارد یورو بوده است که بیش از ۸۰درصد مربوط به شرکتهای پتروشیمی بوده وبقیه صادرکنندگان غیرنفتی سهمی کمتر از۲۰درصددربازارثانویه داشته اند.
همتی از بقیه صادرکنندگان غیرنفتی خواست با عرضه ارزهای حاصل از صادرات خود در تعمیق بازارثانویه نقش آفرینی کنند.البته بانک مرکزی نیز جهت تنظیم این بازاربرخی از انواع ارزهای مورد نیاز وارد کنندگان را عرضه میکند.وی عرضه ارز توسط صادرکنندگان رایک مطالبه ملی دانست که باید انجام پذیرد. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد ۱۳ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی وضروری ودارو وتجهیزات پزشکی اختصاص یافته است که بتدریج تامین و واردات آن ها درحال انجام است .همتی تاکید کرد اسکناس مربوط به نیاز های واقعی مردم نیز توسط بانکها وصرافی ها تأمین میشود. ورود اسکناس به کشور توسط صرافی ها وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی آغازشده و درحال افزایش است و در کنار آن بانک مرکزی هم باقیمانده نیاز را تأمین میکند. مضافاًب خشی از ارز سامانه نیما توسط صرافی ها به صورت اسکناس وارد کشور شده ودربازارعرضه میگردد. وی در پایان گفت : مسولین ذیربط دربانک مرکزی تعامل خوبی با کانون صرافان داشته وجهت روان سازی خرید وفروش ارز درصرافی ها،برنامه هایی دردست اقدام دارند.

 

آخرین ویرایش: 1397/06/31
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.